Skip to main content

Algemene

voorwaarden

Wunderscore

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor Wunderscore volgens gangbare normen en juridische praktijken.

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Artikel 3 – Het aanbod

Artikel 4 – De overeenkomst en offerte

Artikel 5 – Herroepingsrecht en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 8 – De prijs

Artikel 9 – Garantie en vrijwaringen

Artikel 10 – Levering en uitvoering

Artikel 11 – Duur, opzegging, verlenging en tekortkoming

Artikel 12 – Betaling

Artikel 13 – Klachtenregeling

Artikel 14 – Geschillen

Artikel 15 – Gebruik van het resultaat

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Artikel 17 – Overmacht

Artikel 18 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Wunderscore handelend onder de naam: Wunderscore

Bereikbaarheid
Telefoonnummer: +31 (0)6 44 11 88 48
E-mailadres: contact@wunderscore.nl
KvK-nummer: 92598897
Btw-identificatienummer: NL004964747B12

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
a. de prijs inclusief belastingen;
b. de eventuele kosten van verzending;
c. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
d. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
e. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
f. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
g. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
h. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
i. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
j. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
k. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
l. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4 – De overeenkomst en offerte

1. Deze algemene voorwaarden regelen alle aspecten met betrekking tot offertes en de totstandkoming, inhoud en uitvoering van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de ontwerper. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

2. Offertes hebben een vrijblijvend karakter en blijven geldig gedurende een periode van 2 (twee) maanden. Prijsopgaven kunnen worden aangepast bij onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden en zijn exclusief BTW. Tarieven en aanbiedingen genoemd in de offerte gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.

3. Opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Als de Opdrachtgever dit nalaat, maar toch akkoord gaat met de uitvoering van de opdracht door de ontwerper, wordt de inhoud van de offerte als overeengekomen beschouwd en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Mondelinge afspraken zijn pas bindend nadat ze schriftelijk zijn bevestigd door de ontwerper.

Artikel 5 – Herroepingsrecht en uitvoering van de overeenkomst

1. De ontwerper verbindt zich ertoe om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, met het beste belang van de opdrachtgever voor ogen, en streeft naar een bruikbaar resultaat dat voldoet aan de normen van een redelijk en professioneel handelende ontwerper. Indien nodig houdt de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden.

2. De opdrachtgever verplicht zich om alles te doen wat redelijkerwijs nodig en/of wenselijk is om een tijdige en correcte levering door de ontwerper mogelijk te maken. Dit omvat onder meer het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of materialen.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt een door de ontwerper opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht als indicatief.

4. Tenzij anders overeengekomen, omvat de opdracht van de ontwerper niet:
a. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. Het onderzoek naar het bestaan van rechten van derden, zoals octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten;
c. Het onderzoek naar de mogelijkheid van beschermingsvormen voor de opdrachtgever zoals genoemd in sub b.

5. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, krijgen beide partijen de gelegenheid om de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.

6. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van wat is overeengekomen, vormen geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze afwijkingen, rekening houdend met alle omstandigheden, van ondergeschikt belang zijn.

7. Klachten moeten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 (tien) werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Ontwerper worden gemeld. Bij gebreke hiervan wordt de Opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

Voor producten die niet op maat zijn gemaakt gelden de volgende bepalingen:

1. De consument heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen een periode van 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts in die mate worden uitgepakt of gebruikt die nodig is om te beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Indien de consument besluit gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij het product inclusief alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de redelijke en duidelijke instructies verstrekt door de ondernemer.

3. Indien de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Dit kan worden gedaan middels het modelformulier of via een ander communicatiemiddel zoals e-mail. Na het kenbaar maken van het gebruik van het herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de consument na het verstrijken van de genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het product niet heeft teruggestuurd naar de ondernemer, wordt de koop als definitief beschouwd.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 8 – De prijs

1. Voor de uitvoering van de opdracht heeft de ontwerper recht op een vergoeding, dat kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag of een andere vergoeding die tussen beide partijen is overeengekomen.

2. Naast de afgesproken vergoeding komen ook de kosten die de ontwerper maakt voor de uitvoering van de opdracht in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten omvatten onder andere bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding. Deze kosten worden indien mogelijk vooraf gespecificeerd, tenzij een opslagpercentage wordt afgesproken.

3. Indien de ontwerper door verschillende omstandigheden, zoals het niet tijdig of onvolledig aanleveren van gegevens/materialen, gewijzigde of onjuiste opdrachten of briefings, of externe factoren, genoodzaakt is om extra of andere werkzaamheden uit te voeren, worden deze werkzaamheden apart vergoed. Dit gebeurt op basis van de normale vergoedingstarieven van de ontwerper. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.

4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

7. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

9. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Garantie en vrijwaringen

1. De ontwerper staat ervoor in dat het geleverde, door hem/haarzelf of namens hem/haar, is ontworpen en dat, indien er auteursrecht rust op het resultaat, hij/zij geldt als de maker in de zin van de Auteurswet en als de rechthebbende over het werk kan beschikken. De ontwerper waarborgt dat het resultaat van de opdracht, ten tijde van het tot stand brengen ervan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

2. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper, of derden die door de ontwerper zijn ingeschakeld voor de opdracht, tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik of de toepassing van de resultaten van de opdracht. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de ontwerper jegens de opdrachtgever voor het niet nakomen van de garanties zoals bedoeld in het vorige lid, en andere aansprakelijkheid zoals beschreven in artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

3. De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper tegen aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens die worden gebruikt bij de uitvoering van de opdracht.

 

Voor producten die niet op maat zijn gemaakt gelden de volgende bepalingen:

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:
a. de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Duur, opzegging, verlenging en tekortkoming

1. Partijen zullen elkaar in geval van een toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk in gebreke stellen, en de andere partij met inachtname van een redelijke termijn in staat stellen om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

2. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst (tussentijds) opzegt zonder dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door de ontwerper, of wanneer de ontwerper de overeenkomst ontbindt wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dan is de opdrachtgever, naast het tarief en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de ontwerper redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

3. De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten voortvloeiend uit de door de ontwerper op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 30 (dertig) % van het resterende deel van het tarief dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

4. Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend, dan wel de andere partij komt te overlijden.

5. Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen, dan wel de ontwerper financieel zal compenseren voor de gemiste omzet en gemaakte kosten.

6. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

7. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

8. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Artikel 12 – Betaling

1. De ontwerper zorgt voor tijdige facturering en kan, in samenspraak met de opdrachtgever, overeengekomen vergoedingen en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.

2. Alle betalingen dienen zonder aftrek, verrekening of opschorting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of vermeld op de factuur zelf.

3. De eigendom van alle geleverde zaken blijft bij de ontwerper totdat alle verschuldigde bedragen op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst volledig zijn voldaan door de opdrachtgever.

4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling van de verschuldigde bedragen, is hij wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van € 150,- excl. BTW, welke ten minste 10% van het factuurbedrag bedragen.

5. Na het verstrijken van de betalingstermijn en na schriftelijke aanmaning met een termijn van 14 dagen om alsnog te betalen, behoudt de ontwerper zich het recht voor om de uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever nalatig blijft met de betaling of wanneer de ontwerper reden heeft om aan te nemen dat de betaling uit zal blijven op basis van mededelingen of gedragingen van de opdrachtgever.

 

Voor producten die niet op maat zijn gemaakt gelden de volgende bepalingen:

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 14 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 15 – Gebruik van het resultaat

1. Zodra de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met de ontwerper, verkrijgt hij het recht op het gebruik (licentie) van het resultaat van de opdracht volgens de afgesproken bestemming. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft het gebruiksrecht beperkt tot het beoogde gebruik van de opdracht. Tenzij anders overeengekomen of bepaald door de aard van de overeenkomst, is dit gebruiksrecht exclusief.

2. Indien het resultaat ook werken omvat waarop rechten van derden rusten, zullen partijen aanvullende afspraken maken over het gebruik van deze werken.

3. Zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper heeft de opdrachtgever niet het recht om het resultaat aan te passen, uit te breiden of op andere wijze te hergebruiken dan overeengekomen, noch om dit door derden te laten doen. De ontwerper kan voorwaarden stellen aan deze toestemming, inclusief de betaling van een extra vergoeding.

4. Bij ongeoorloofd ruimer of ander gebruik, inclusief wijziging, verminking of aantasting van het resultaat, heeft de ontwerper recht op een schadevergoeding van minstens drie keer het overeengekomen tarief, of een passende vergoeding in verhouding tot de gepleegde inbreuk, zonder afstand te doen van andere rechten.

5. Zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper is het de opdrachtgever niet toegestaan het resultaat van de opdracht te gebruiken of verder te ontwikkelen. Elk verleend gebruiksrecht (licentie) vervalt in de volgende gevallen:
a. bij niet-nakoming van (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever;
b. bij voortijdige beëindiging van de opdracht volgens artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden;
c. in geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de rechten zijn overgedragen volgens artikel 4.2 van de algemene voorwaarden.

6. Met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever heeft de ontwerper het recht om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, het verwerven van opdrachten, promotiedoeleinden (inclusief internet, websites en sociale media), wedstrijden, tentoonstellingen, en andere doeleinden, inclusief het in bruikleen geven van fysieke resultaten.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

1. De ontwerper is alleen aansprakelijk voor directe schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht die aan de ontwerper kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor gevolgschade en indirecte schade, zoals gederfde winst, gemiste besparingen, reputatieschade, verloren of beschadigde gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

2. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de totale aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de opdracht, of het deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is in ieder geval beperkt tot het maximale bedrag dat de verzekeraar in dat geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper aansprakelijk is, wordt verminderd met eventuele uitkeringen die de opdrachtgever heeft ontvangen van zijn verzekeraar.

3. Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid, opgezegd of ontbonden.

Risico van verlies of beschadiging: Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. De ontwerper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst.

 

Voor webdesign zijn ook de volgende aanvullende bepalingen van toepassing:

1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. De ontwerper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst.

2. Aangezien het internet talrijke knooppunten heeft waar menselijke tussenkomst mogelijk is, en gezien het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk kan zijn. De ontwerper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

3. De ontwerper is niet verantwoordelijk voor de beveiliging of het misbruik door derden van de opgeslagen gegevens.

4. De ontwerper zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van cliëntèle of verlies van gegevens. Eventuele aantoonbare schade wordt tot maximaal het opdrachtbedrag vergoed.

Artikel 17 – Overmacht

1. Indien een van de partijen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen vanwege omstandigheden buiten zijn controle (overmacht), is die partij niet aansprakelijk en wordt de nakoming van die verplichting opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt.

2. Overmacht omvat onder andere (maar niet uitsluitend) weersomstandigheden, brand, staking, ziekte, pandemieën, epidemieën, (oorlogs)geweld, hacks, cyberaanvallen, of andere technische storingen en daaruit voortvloeiende omstandigheden, zoals overheidsingrijpen, inclusief quarantainemaatregelen, die een van de partijen redelijkerwijs verhinderen om aan zijn verplichtingen te voldoen en vertragingen of tekortkomingen bij toeleveranciers en/of andere derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. De partij die zich op overmacht beroept, dient de andere partij zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen, met verwijzing naar de relevante bewijsstukken of redenen.

4. Indien de overmachtstoestand 60 (zestig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

5. In geval van overmacht heeft de ontwerper recht op een deel van het honorarium voor de verrichte werkzaamheden en op vergoeding van de kosten die reeds zijn gemaakt of onvermijdbaar zijn, bijvoorbeeld door reeds geplaatste bestellingen en opdrachten aan derden die niet zonder schadeplicht kunnen worden geannuleerd.

Artikel 18 – Overige bepalingen

1. Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de ontwerper hiervan vooraf op de hoogte te stellen.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enig recht uit een overeenkomst met de ontwerper over te dragen aan derden, tenzij bij overdracht van zijn gehele onderneming of met voorafgaande schriftelijke toestemming van de ontwerper.

3. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Partijen zullen hun werknemers of derden die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen met betrekking tot deze feiten en omstandigheden.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, met inachtneming van het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen.

5. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen ter bevordering van de leesbaarheid en vormen geen onderdeel van de voorwaarden zelf.

6. Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd. De ontwerper zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

7. Op de overeenkomst tussen de ontwerper en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie proberen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als partijen geen arbitrage hebben overeengekomen, zal de bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd, dit ter keuze van de ontwerper, kennis nemen van geschillen tussen de ontwerper en de opdrachtgever.